{ AVL - Test, fuer Datenstrukturen, SS03, Benn }
{ Autor: Dipl.-Ing. Thomas Speiser       }
{ Source from: http://Codes.TurboTools.de   }

program test_avl;
uses Crt;
type ref = ^baum;
   baum = record
   value: integer;
   balance: integer; { 0 - Balance ausgeglichen (Hoehe links = Hoehe rechts)
             +1 - Balance rechtslastig (Hoehe links < Hoehe rechts)
             -1 - Balance linkslastig (Hoehe links > Hoehe rechts) }
   left, right: ref;
end;

var tree: ref;

{
 Fall1: Fuege an einem Links- (bzw. rechts) lastigen Knoten
     rechts (bzw. links) ein.
     => Bal. nun = 0       0    B1 => B0
     Hoehe unveraendert      1  0

 Fall2: Am balancierten Knoten wurde der linke Teilbaum vergroessert.
                   0    B0 => B-1
                  0  0
                     1                     1
     => Bal. = -1
     Hoehe hat sich veraendert

 Fall3: Am balancierten Knoten wurde rechter Teilbaum vergroessert
     => Bal. = +1

 Fall4: An einem links- (bzw. rechts) lastigem Knoten wurde der linke
     (bzw. rechte) Teilbaum vergroessert.
     => AVL-Eigenschaft verletzt
 Fall4.1:
     Links-Lastig, links eingefuegt     0  LL    0
                       0  0    0   0
                      0    => 1  0
                     1

    (Doppelte Rotation)           0  LR
                       0   0
                     0  0
                       1
}

procedure Insert_Node(var tree: ref; i: integer);
begin
 if tree = nil then
 begin
  new(tree);
  tree^.left:=nil;
  tree^.right:=nil;
  tree^.value:=i;
  tree^.balance:=-2;
  writeLN(i,'. hinzugefuegt!');
 end else
 begin
  if i < tree^.value then
 begin
  Insert_Node(tree^.left,i);
 end else
 begin
  Insert_Node(tree^.right,i);
  end;
 end;
end;

function Height(tree: ref): byte;
var lefttree, righttree: byte;
begin
 if tree = nil then height:=0
 else begin
  lefttree:=height(tree^.left)+1;
  righttree:=height(tree^.right)+1;
 if lefttree > righttree then
  height:=lefttree else height:=righttree;
 end;
end;

function balance(tree: ref): integer;
var lb, rb: byte;
begin
 lb:=height(tree^.left);
 rb:=height(tree^.right);
 if lb = rb then balance:=0
 else balance:=rb - lb
end;

procedure Draw_Tree(var tree: ref; tiefe: integer);
var i: byte;
begin
if tree <> nil then
 begin
  draw_tree(tree^.right,tiefe+1);
  for i:=1 to tiefe do write(' ');
  writeln(tree^.value,'(',tree^.balance,') ');
  draw_tree(tree^.left,tiefe+1);
 end;
end;

procedure Balance_zuweisen(var tree: ref);
begin
 if tree <> nil then
 begin
   { Balance - Urzustand = -2 }
   tree^.balance:=balance(tree);
   balance_zuweisen(tree^.left);
   balance_zuweisen(tree^.right);
 end;
end;

{ Ueberpruefung ob balanciert ist oder nicht }
function AVL_Check(tree: ref): boolean;
var test: boolean;

{ Durchlauf-Test }
 procedure run(w: ref; var error: boolean);
 begin
  if w <> nil then
  begin
   if (w^.balance < -1) or (w^.balance > 1) then error:=false;
   run(w^.left,error);
   run(w^.right,error);
  end;
 end;

begin
 test:=true;
 run(tree,test);
 avl_check:=test;
end;

{ Rotations - Auswahl }
procedure rotate(node: ref);

 procedure ll_rotation(var k: ref); { nach rechts rotieren }
 var k1: ref;
  begin
  k1:=k^.left;
  if k1^.balance = -1 then begin
  k^.left:=k1^.right;
  k1^.right:=k;
  k^.balance:=0;
  k:=k1; end;
  end;

 procedure lr_rotation(var k: ref); { zuerst nach links rotieren, dann nach rechts }
 var k1,k2: ref;
  begin
  k1:=k^.left;
  k2:=k1^.right;
  k1^.right:=k2^.left;
  k^.left:=k2^.right;
  k2^.left:=k1;
  k2^.right:=k;
  k:=k2;
  end;

 procedure rr_rotation(var k: ref); { nach links rotieren }
 var k1: ref;
  begin
  k1:=k^.right;
  if k1^.balance = 1 then begin
  k^.right:=k1^.left;
  k1^.left:=k;
  k^.balance:=0;
  k:=k1; end;
  end;

 procedure rl_rotation(var k: ref); { zuerst nach rechts rotieren, dann nach links }
 var k1,k2: ref;
  begin
  k1:=k^.right;
  k2:=k1^.left;
  k1^.left:=k2^.right;
  k^.right:=k2^.left;
  k2^.left:=k;
  k2^.right:=k1;
  k:=k2;
  end;

begin
if (node^.left^.balance < -1) and (avl_check(node^.left) = false) then
begin
 writeLN('LL-Rotation: ',node^.left^.value);
 ll_rotation(node^.left);
 node:=node^.left;
end;

if (node^.balance < -1)   and
  (node^.left^.balance > 0) and (avl_check(node) = false) then
begin
 writeLN;
 writeLN('LR-Rotation: ',node^.value);
 lr_rotation(node);
 tree:=node;
end;

if (node^.balance > 1) and (node^.right^.balance > 0) and
  (avl_check(node) = false) then
begin
 writeLN;
 writeLN('RR-Rotation: ',node^.value);
 rr_rotation(node);
 tree:=node;
end;

if (node^.balance > 1)    and
  (node^.right^.balance < 0) and (avl_check(node) = false) then
begin
 writeLN;
 writeLN('RL-Rotation: ',node^.value);
 rl_rotation(node);
 tree^.right:=node;
end;

end;

procedure rotate_correction(var node: ref);
begin
if node <> nil then
begin
 rotate_correction(node^.left);
 rotate_correction(node^.right);
 if avl_check(node) = false then rotate(node);
end;
end;

begin
{ Standard-Baum erstellen! }

   ClrScr;
   TextMode(CO80 xor Lo(LastMode)+Font8x8 xor LASTMODE);
{ Test LL-Rotation }
{   insert_Node(tree,8);
   insert_Node(tree,4);
   insert_Node(tree,10);
   insert_Node(tree,2);
{ Test RR-Rotation }
{   insert_Node(tree,4);
   insert_Node(tree,6);
{ Test LR-Rotation }
{   insert_Node(tree,8);
   insert_Node(tree,2);
   insert_Node(tree,10);
   insert_Node(tree,1);
   insert_Node(tree,4);
{ Test RL-Rotation }
   insert_Node(tree,4);
   insert_Node(tree,2);
   insert_Node(tree,8);
   insert_Node(tree,1);
   insert_Node(tree,3);
   insert_Node(tree,10);
{}
   Balance_zuweisen(tree);
   writeLN;
   draw_tree(tree,1);
{ Test LL-Rotation }
{   insert_Node(tree,1);
{ Test RR-Rotation }
{   insert_Node(tree,7);
{ Test LR-Rotation }
{   insert_Node(tree,3);
{ Test RL-Rotation }
   insert_Node(tree,9);
{}  writeLN('Ist Baum balanciert: ',Avl_check(tree));

   Balance_zuweisen(tree);
   writeLN;
   draw_tree(tree,1);
   writeLN('Ist Baum balanciert: ',Avl_check(tree));

   rotate_correction(tree);
   Balance_zuweisen(tree);
   draw_tree(tree,1);
   writeLN('Ist Baum balanciert: ',Avl_check(tree));

   readLN;
end.